VEXDUINO

April 20, 2023 0 By fxxam

[Jeremy] đã chọn một veXplorer khá rẻ, cũng như muốn làm cho nó tốt hơn. Ông đã chọn điều khiển Arduino đó rất có thể sẽ là một bản nâng cấp tốt. Anh ta vá vào bộ điều khiển cũng như đã cài đặt một phích cắm tốt để giao diện với Arduino. Ông nói ứng dụng phần mềm được tùy chỉnh được thực hiện vì anh ta không thể khám phá các ví dụ phù hợp trên mạng. Ứng dụng phần mềm của ông được cung cấp để tải xuống. Chúng tôi đã bao gồm một Picaxe được quản lý vào tháng 1, tuy nhiên, nó xuất hiện như trang web đó hiện đang giảm.